Informatie, privacybeleid, klacht- en tuchtrecht en algemene voorwaarden

Verloop van de afspraak

Neem bij de eerste afspraak je zorgverzekeringspasje mee; deze heb ik nodig voor het maken van de factuur. Het eerste consult begint met een intakegesprek om jouw hulpvraag duidelijk te krijgen.

 Betaling

Na het consult krijg je een factuur toegezonden met het verzoek die binnen een week te betalen.

Annulering

Annulering van een afspraak is tot 24 uur voor aanvang van het consult, telefonisch, per sms of per e-mail, mogelijk. Annuleer je korter van tevoren dan wordt 50 euro in rekening gebracht. Dat geldt ook voor niet nagekomen afspraken.
Vanwege de Coronaperikelen ga ik soepel om met de annuleringsvoorwaarden als er sprake is van verschijnselen die lijken op Covid-19. Wel vind ik het fijn als je zo snel mogelijk je afspraak afzegt als je klachten hebt die lijken op Corona.

Intake en je gezondheid

Bij de eerste behandeling wordt een intakegesprek gehouden om na te gaan wat jouw wensen zijn en welke behandeling het meest passend bij jouw situatie is. Is er sprake van medische klachten, ben je in behandeling bij een arts of specialist of gebruik je medicijnen die het reactievermogen beïnvloeden, geef dit dan door. Belangrijk voor vrouwen om door te geven als je zwanger bent, of in de aanlooptijd om het te worden. Je bent verantwoordelijk voor het doorgeven van belangrijke informatie over je gezondheid.

Wanneer kan er niet behandeld worden?

Er zijn redenen waarom je helemaal niet, of gedeeltelijk niet behandeld mag worden, tenzij er toestemming is van de behandelende arts en/of specialist. Raadpleeg bij twijfel altijd je arts of specialist.
Koorts, griep, Covid-19, ziekten waarbij er sprake is van verhoogde stofwisseling, besmettelijke huidziekten, infectieziekten, ernstige vaatziekten, psoriasis, kanker, trombose, gebruik van antibiotica, ontstekingsremmers, extreme vermoeidheid en uitputting zijn redenen om niet te behandelen.
In dit geval kan wel behandeld worden, maar niet op het hele lichaam. Dit is bij open wonden, zwangerschap, ontstekingen en spataderen.

 

Privacy

Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat ik, als uw behandelend therapeut, een dossier aanleg. Dit is ook een wettelijke plicht opgelegd door de WGBO (Wet op de Geneeskundige Behandelings Overeenkomst). Uw dossier bevat aantekeningen over uw gezondheidstoestand en gegevens over de uitgevoerde onderzoeken en behandelingen.

Ook worden in het dossier gegevens opgenomen die voor uw behandeling noodzakelijk zijn en die ik, na uw expliciete toestemming, heb opgevraagd bij een andere zorgverlener, bijvoorbeeld bij de huisarts.

Ik doe er alles aan uw privacy te waarborgen. Dit betekent ondermeer dat ik:

 • Zorgvuldig omga met uw persoonlijke en medische gegevens
 • Ervoor zorg dat onbevoegden geen toegang hebben tot uw gegevens

Als uw behandelend therapeut heb ik als enige toegang tot de gegevens in uw dossier. Ik heb een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim).

De gegevens uit uw dossier kunnen ook nog voor de volgende doelen gebruikt worden:

 • Om andere zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld als de therapie is afgerond of bij een verwijzing naar een andere behandelaar. Dit gebeurt alleen met uw expliciete toestemming.
 • Voor het gebruik van waarneming tijdens mijn afwezigheid
 • Voor geanonimiseerd gebruik tijdens intercollegiale toetsing
 • Een klein deel van de gegevens uit uw dossier wordt gebruikt voor de financiele administratie, zodat ik een factuur kan opstellen

Als ik vanwege een andere reden gebruik wil maken van uw gegevens, dan zal ik u eerst informeren en expliciet uw toestemming vragen.De persoonsgegevens die ik verwerkt zijn je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van mijn diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan mij verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die ik verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Overige persoonsgegevens die je zelf actief verstrekt.

De gegevens in het cliëntendossier blijven, zoals in de wet op de behandelovereenkomst wordt vereist, 20 jaar bewaard. U heeft recht op inzage, aanvulling of op verwijdering van het dossier. Hiervoor dient, als bewijs dat u dit wilt we, wel een document getekend te worden.

Privacy op de zorgnota

Op de zorgnota die u ontvangt staan de gegevens die door de zorgverzekeraar gevraagd worden, zodat u deze nota kan declareren bij uw zorgverzekeraar. Het gaat om de volgende gegevens:

 • Uw naam, adres en woonplaats
 • Uw geboortedatum
 • De datum van de behandeling
 • Een korte omschrijving van de behandeling, zoals bijvoorbeeld “behandeling natuurgeneeskunde”
 • De kosten van het consult

Privacy website

Wij respecteren uw privacy en verwerken uw persoonsgegevens alleen voor het doel waarvoor u ze heeft verstrekt en in overeenstemming met de Wet Bescherming Persoonsgegevens en de Telecommunicatiewet. 

Bedrijfsgegevens

Naam bedrijf: TriggerTouch
Website: http://www.triggertouch.nl
Inschrijfnummer KvK: 34324660

BTW-ID: NL001922328841

2. E-mailadres

Bij het verzamelen van uw e-mailadres voor redenen anders dan in het kader van een gesloten overeenkomst, wordt dit niet gebruikt voor het overbrengen van ongevraagde communicatie wanneer u daarvoor geen toestemming heeft verleend.

3. Adres
Wij gebruiken uw adresgegevens (ontvangen in het kader van een aankoop) voor het verzenden van informatie over onze activiteiten. Als u dergelijke informatie niet wenst te ontvangen, kunt u zichzelf altijd uitschrijven onderaan iedere mailing.

4. Telefoonnummer
Wij gebruiken uw telefoonnummer niet voor commerciële doeleinden.

5. Overige persoonsgegevens
Overige persoonsgegevens verwerken wij alleen (door middel van cookies, het uitlezen van randapparatuur of anderszins) indien: de gegevensverwerking noodzakelijk is voor:
   a. de uitvoering van een met u gesloten overeenkomst; 
   b. de goede invulling van een publiekrechtelijke taak; 
   c. de behartiging van ons gerechtvaardigd belang (tenzij uw belang of fundamentele rechten en vrijheden boven dit belang prevaleren)

Met Google is een verwerkingsovereenkomst afgesloten. De gegevens worden versleuteld en anoniem verwerkt en niet gedeeld met Google of andere diensten van Google.

6. Bijzondere persoonsgegevens

De verzamelde informatie wordt alleen intern gebruikt en wordt niet doorgegeven aan andere organisaties 

7. Veiligheid overdragen en ontvangen van gegevens

Wij hebben alle benodigede veiligheidsmaatregelen ingevoerd om het verlies, het onrechtmatig gebruik of de wijziging te voorkomen van informatie die wij ontvangen op onze site;

8. Veiligheid opslag van gegevens

Op de pagina waar u persoonsgegevens verstrekt wordt gebruik gemaakt van een beveiligde verbinding.

9. Contact
Als u wenst te reageren op onze Privacy Policy, kun u contact opnemen op het volgende e-mailadres: welkom@triggertouch.nl

Dit privacy beleid kan te allen tijde gewijzigd worden. Deze wijzigingen zullen wij hier publiceren en in voorkomend geval zal u hier per e-mail van op de hoogte worden gesteld.

Klachtenregeling

In geval van klachten is het eerste doel om uw onvrede eerst met de zorgverlener te bespreken en te kijken of u er samen uit kunt komen. Klachten kunnen zowel mondeling als schriftelijk (welkom@triggertouch.nl) worden ingediend. 


Na ontvangst wordt de klacht zo snel mogelijk, in ieder geval binnen 2 weken, met u besproken en gekeken naar oplossingen of verdere stappen. Mocht dit om welke reden dan ook niet mogelijk zijn, dan wordt u hierover geïnformeerd door TriggerTouch. Na afhandelen van de klachtenprocedure ontvangt u een schriftelijke bevestiging van de uitkomst van de procedure. Er zal zorgvuldig worden omgegaan met de verkregen informatie. 

Lukt het niet er samen uit te komen, dan kunt u zich beroepen op de onafhankelijke klachtenprocedure van de VBAG, dan wel de geschilleninstantie van de TCZ (Tuchtrecht Complementaire Zorg) Tuchtrecht Complementaire Zorg (TCZ), Postbus 297, 4700 AG  Roosendaal, telefoonnummer 0165 – 567 014 

De procedure is te vinden op de website www.vbag.nl 

TriggerTouch voldoet hiermee aan de eisen van de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz).
Wanneer u een klacht indient via het een van de instanties, informeert u de zorgverlener ten alle tijde vooraf.